GPS BUS TRACKING

Award & Achievements

Intra class Athletic Event-2017-2018

Intra class Athletic Event-2017-2018
Result
Flat race
  Name Class \ sec Position
Boys      
1 Dhruv V A 1st
2 Omkar V B 2nd
3 Om Venktesh V C 3rd
Girls      
1 Sheza V A 1st
2 Shelghya V C 2nd
3 Gurmeher V B 3rd
Relay race
Boys      
1 Omkar V B 1st
2 Gaural
3 Chaitanya
4 Samarth
5 Om Venkatesh V C 2nd
6 Pratham
7 Ansh
8 Kartik
9 Prateek V D 3rd
10 Yashmeet
11 Saksham
12 Daksh
Girls      
1 Preeti V C 1st
2 Shelaghya
3 Bhoomi
4 Yashaswi
5 Sneh V B 2nd
6 Gurmehr
7 Rubani
8 Sukriti
9 Maitree V D 3rd
10 Bhoomi
11 Yogita
12 Preeti

 

Congratulations !!!

  • Date : 24 Jan 2018